ANBI

ANBI-transparantie van kerkgenootschap “De Nieuwe Weg” te Rotterdam

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Kerkgenootschap “De Nieuwe Weg”
RSIN/Fiscaal nr: 818894398
Website adres: www.pinkstergemeentedenieuwewegrotterdam.com
E-mail: kas.berg@planet.nl
Adres: Wilgenplaslaan 194,
Postcode: 3052SL
Plaats: Rotterdam
Telefoonnummer 0180-523318

Kerkgenootschap “De Nieuwe Weg” te Rotterdam is een zelfstandige geloofsgemeenschap. In de statuten van het kerkgenootschap staat dit vermeld in artikel 3, subartikel 3.1 van de statuten en als volgt omschreven “mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar “.

De kerkgenootschap, opgericht in 2-07-2007, is een Pinkstergemeente. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In de artikelen 4, 6 en 7 van de statuten is vermeld de bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Kerkgenootschap “De Nieuwe Weg” heeft van de Belastingdienst een ANBI status gekregen.

Dat wil zeggen dat het kerkgenootschap is aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de oudstenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de oudstenraad 3 leden, die worden gekozen door de voorganger met instemming van de kerkelijke gemeente.

De oudstenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De oudstenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Kerkgenootschap “De Nieuwe Weg” te Rotterdam ANBI 2

C. Doelstelling/visie.
De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Christus Jezus ter erkennen als almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld en om het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren. Om de Apostolische zending te vervullen door Gemeenten te vestigen die een plaats zal zijn van lofprijzing en aanbidding van de Almachtige God.

Om kandidaten aan te stellen voor de bediening, hen te onderzoeken en te bevestigen voor de aanname door de voorganger en oudsten naar de eisen gesteld in het Nieuwe Testament.

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van samenkomsten;
b. prediking van het evangelie;
c. jeugd- en kinderwerk;
d.het houden van gebedskringen;
e. het geven van godsdienstonderwijs;
f. het verlenen van pastorale zorg;
g. alle andere wettige en passende middelen Beleidsplan.

D. Beleidsplan.
Op de website http://www.pinkstergemeentedenieuwewegrotterdam.com/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2016-2021 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
Aangezien het kerkgenootschap geen predikant noch medewerker in vaste dienst heeft is een beloning systeem niet van toepassing. Echter, predikanten van buiten het kerkgenootschap ontvangen een vergoeding.

Leden van de oudstenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De oudstenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke teams, zoals huiskring en overige teams. Zij dragen bij in het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen in het werk (jaarprogramma, thema’s) Kerkgenootschap “De Nieuwe Weg” te Rotterdam ANBI 3 G.

G. Voorgenomen Bestedingen.
Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het zendingswerk.