Missie en visie

Onze visie

Mattheüs 28:18-20

18) Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19) Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 20) en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Onze missie

Vanuit het woord van God wordt er komende tijd gewerkt vanuit twee perikopen om invulling te geven over de uitwerking van de visie.

Mattheüs 10:7-8

7) Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 8) Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Mattheüs 25:14-18

14) Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15) Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16) ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17) Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18) Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

 

‘Ik zelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER.’
Ezechiël 34:15